Wat kan ik melden?

Alles dat jij als melder belangrijk vindt, mag je melden. Dit houdt niet in dat op iedere melding een groot onderzoek volgt. Het betekent wél dat iedere melding opvolging verdient. Soms gaat aan een melding een signaal vooraf, of heeft er al een incident (vervelende gebeurtenis) plaatsgevonden. 

Melden is een formeel proces, net zoals een klachtenprocedure. Je mag daarbij alle onderwerpen die vallen onder grensoverschrijdend of ongewenst gedrag bespreken. Denk bijvoorbeeld aan seksuele intimidatie en misbruik, discriminatie, pesten, uitsluiting, intimidatie en machtsmisbruik, matchfixing, doping en middelengebruik. 

Anonimiteit
Soms wil een melder dat signalen of incidenten niet verder verteld worden. Soms weten we ook niet wie de melder, beschuldigde of slachtoffer is, omdat er anoniem contact wordt gezocht. Dergelijke meldingen zijn als vanzelfsprekend welkom, alleen wel lastig(er) op te volgen. We zien ze dan ook vooral als een belangrijk signaal voor hoe ons sportklimaat eruit ziet en als indicatie voor een betere inzet van preventie. Soms kan een sportbond via het sporttuchtrecht toch een onderzoek starten, bijvoorbeeld als meerdere leden in gevaar zijn. De betreffende sportbond zal op dat moment een zorgvuldige afweging maken tussen het signaal en het algemeen belang.

Iemand die anoniem in gesprek wil gaan, beschouwen we bij CVSN wel als melder. We hebben dan immers iemand aan wie we vragen kunnen stellen, of die misschien in een later stadium uit de anonimiteit treedt. Anoniem melden kan bijvoorbeeld via de SpeakUp-chat van de sportbond en het Centrum Veilige Sport Nederland. Wil iemand volledig anoniem blijven, dan kan de melding wat inhoud betreft vrijwel nooit worden meegenomen bij een sporttuchtrechtproces. Lees meer over sporttuchtrecht op de website van jouw sportbond of op de website van het Instituut Sport Rechtspraak (ISR).