Wat kan ik melden?

Alles dat jij als melder belangrijk vindt, mag je melden. Dit houdt niét in dat op iedere melding een groot onderzoek volgt. Het betekent wél dat iedere melding opvolging verdient. Soms gaat aan een melding een signaal vooraf, of heeft er al een incident (vervelende gebeurtenis) plaatsgevonden. 

Melden is een formeel proces, net zoals een klachtenprocedure. Je mag daarbij alle onderwerpen die vallen onder grensoverschrijdend of ongewenst gedrag bespreken. Denk bijvoorbeeld aan seksuele intimidatie en misbruik, discriminatie, pesten, uitsluiting, intimidatie en machtsmisbruik, matchfixing, en doping en middelengebruik. 

Anonimiteit

Soms wil een melder dat signalen of incidenten niet verder verteld worden. Soms weten we ook niet wie de melder is, omdat hij/zij anoniem wil blijven. Dergelijke meldingen zijn lastig op te volgen. We zien ze wel als een belangrijk signaal voor hoe ons sportklimaat eruit ziet en als indicatie voor een betere inzet van preventie. 

Soms kan een sportbond via het sporttuchtrecht toch een onderzoek starten, bijvoorbeeld als meerdere leden in gevaar zijn. De betreffende sportbond zal op dat moment een zorgvuldige afweging maken tussen het signaal en het algemeen belang.

We kunnen iemand die in gesprek wil gaan maar anoniem wil blijven, wel als melder beschouwen. We hebben dan iemand aan wie we vragen kunnen stellen, of die misschien in de toekomst wel bekend wil worden. Anoniem melden kan bijvoorbeeld via de SpeakUp-chat van de sportbond en het Centrum Veilige Sport Nederland. 

Wil iemand volledig anoniem blijven, dan kan de melding wat inhoud betreft vrijwel nooit worden meegenomen bij een sporttuchtrechtproces. Lees meer over sporttuchtrecht op de website van je bond of op de website van het Instituut Sport Rechtspraak (ISR).