Meldpunt CVSN

Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) heeft zich gespecialiseerd in het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag in de sport en stelt deze expertise primair ter beschikking aan sporters, sportbonden, -verenigingen en andere leden die zijn aangesloten bij NOC*NSF.
Taakstelling

CVSN handelt vanuit het maatschappelijk belang voor een veilige sport . en staat eenieder onafhankelijk te woord over (mogelijke) integriteitsschendingen en adviseert over routes en mogelijkheden. Het verwijst door voor ondersteuning in de breedste zin van het woord. CVSN heeft zicht op de gehele sport en een signaalfunctie voor de veiligheid van alle leden. Het Centrum fungeert als kritische partner van de sportsector en de organisaties in deze sector middels het monitoren en actief duiden van de meldingen in de gehele sport, de gekozen afhandeling en de adviezen die het geeft. 

Dienstverlenging
Preventie en het normaliseren van het gesprek over grensoverschrijdend gedrag staan centraal. Het team casemanagers staat klaar om het gesprek aan te gaan met iedereen die hier behoefte aan heeft en biedt advies en ondersteuning bij het vinden van oplossingen. Het overkoepelende doel is om recht te doen aan alle betrokkenen, de sport veiliger te maken en ervoor te zorgen dat sport met plezier kan worden beoefend .

CVSN is een bron van informatie voor individuen, sportverenigingen en sportbonden . De ervaring leert dat een goed gesprek, het doorverwijzen van mensen naar passende hulpverlening of het verstrekken van advies, met name aan sportbonden, over hoe ze met specifieke integriteitskwesties moeten omgaan al een groot deel van de oplossing biedt. Melders kunnen worden doorverwezen naar bijvoorbeeld het tuchtrecht, politie en/of naar hulpverlening. CVSN zal vanwege privacywetgeving geen detailgegevens over andere personen dan de melder zelf verwerken.

Opvolging en bevoegdheden
Het Centrum heeft geen lidmaatschaps- of werkrelatie met personen en zal zelf geen maatregelen treffen, maar de bond adviseren over passende stappen, maatregelen en verwijzen naar ondersteuning (organisaties, middelen, beleidsinstrumenten, voorbeelden etc.). CVSN zal de opvolging van de melding door een sportbond volgen, met de bond kunnen sparren en waar nodig (on)gevraagd advies geven.

De belangen van melders wegen vanzelfsprekend zwaar mee in de gekozen opvolging. CVSN gaat zorgvuldig met informatie en persoonsgegevens om, heeft oog voor de kwetsbare positie van melders, waaronder slachtoffers en beschuldigden en geeft informatie over de opvolging van een melding. Anoniem melden is mogelijk, deze melders worden uiteraard geadviseerd over vervolgstappen die zij zelf kunnen zetten. In algemene zin bieden anonieme meldingen vaak weinig concrete aanknopingspunten voor verdere opvolging door CVSN.