Case Management Systeem Sport CMSS

Het Case Management Systeem Sport (CMSS) is een van de belangrijkste aanpassingen die de sport heeft gedaan om goed zicht te krijgen op grensoverschrijdend gedrag in Nederland. Het CMSS is sinds 2019 in gebruik en geeft ons en de sportbonden de mogelijkheid om gezamenlijk dossiers aan te leggen én om over de sportbonden heen te volgen wat er gebeurt. Als iemand onze anonieme SpeakUp-chat gebruikt, maakt het CMSS automatisch een dossier voor ons aan. We kunnen dit ook handmatig doen naar aanleiding van een e-mail of telefoongesprek. Het systeem maakt het opvolgen van dossiers eenvoudiger. Bovendien kunnen we veel geanonimiseerde data uit het systeem halen voor onze rapportages en jaarverslagen.

Wie heeft er toegang tot het CMSS? 

Het CMSS is in beheer bij het CVSN namens alle sportbonden. Voor toegang en gebruik van het CMSS is een reglement opgesteld dat door de Algemene Ledenvergadering van NOC*NSF is vastgesteld. 

De sportbonden geven vanuit hun directie toestemming aan medewerkers om toegang te krijgen tot het systeem. De medewerkers van sportbonden hebben uitsluitend toegang tot dossiers van hun eigen sportbond, onze casemanagers en coördinator hebben toegang tot alle dossiers van alle sportbonden. We sluiten dossiers voor elkaar af, tenzij een van ons het belangrijk vindt om een dossier te delen, of als een melder daarom vraagt. Iedere gebruiker van het CMSS kan dit zelf regelen en per dossier bepalen wie kan meelezen en -schrijven. Verenigingen, directie NOC*NSF en het Instituut Sport Rechtspraak hebben géén toegang tot het systeem. 

Wat staat er in het CMSS?

In ieder dossier noteren we naam en telefoonnummer en/of email van alle betrokkenen. Ons beleid is om zo min mogelijk persoonsgegevens op te nemen. We vragen dus alleen om dat wat we nodig hebben om contact te onderhouden. Is het dossier afgesloten, dan verwijderen we deze informatie. Zo kunnen we een dossier op inhoud nog bewaren, maar is het niet meer te herleiden naar een persoon. 
Voor ons is iedere melder of slachtoffer uniek. Zijn er meerdere betrokken bij één incident, dan krijgt ieder een eigen dossier voor zijn/haar verdere afhandeling. Op de achtergrond koppelen we de dossiers wel aan elkaar, zodat we zicht hebben op hoeveel personen betrokken zijn bij een gebeurtenis. 

We maken voor het systeem onderscheid tussen een melding of bijvoorbeeld een adviesvraag over preventie of een opleiding. Uit adviesvragen over tuchtrecht zien we dat soms na verloop van tijd toch een melding voortkomt. Dan maken we daar een nieuw meldingsdossier voor aan. 

We noteren het eerste verhaal, wat is er gebeurd en wat de vraag is. We noteren ook van welke sportbond, welke sport en welk sportniveau de melding afkomstig is. Vervolgens noteren we welke schending er heeft plaatsgevonden. Dat doen we in de volgende categorieën:

  • grensoverschrijdend gedrag
  • verboden middelengebruik
  • matchfixing
  • integriteit
  • anders

Binnen de verschillende categorieën maken we weer een onderscheid naar bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag/pesten of integriteit/wanbeleid of verboden middelengebruik/doping. 

Vragen over het CMSS kun je stellen via info.cmss@nocnsf.nl.