Integriteit

Integriteit in de sport, en zeker als bestuurder, gaat over goed besturen. De Code Goed Sportbestuur geeft richtlijnen en afspraken die we als sport hiervoor onderling hebben gemaakt. Het gaat over het scheppen van de randvoorwaarden voor beleidsvoering, doelrealisatie en verantwoording aan betrokkenen. Goed sportbestuur is vooral ook het goede voorbeeld géven, het goede voorbeeld léven en anderen in staat stellen dit ook te doen.

Hoewel integriteit een "containerbegrip" dreigt te worden, hebben we voor de sport een aantal heldere afspraken gemaakt. De gedragsregels zijn leidend in de sport, naast dat wat er onder Nederlandse wetgeving en normen van fatsoen valt. Onder integriteit verstaan we het open, eerlijk en transparant je sport uitvoeren. Iets wat bij matchfixing of doping gebruik onder druk komt te staan. Grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie, machtsmisbruik of discriminatie vallen onder ongewenste omgangsvormen. We spreken dan van het schenden of overtreden van de gemaakte afspraken door bepaald gedrag te vertonen of juist na te laten. Een incident zal nooit helemaal zuiver één van de gedragingen bevatten. Bij het CVSN komen allerlei vragen over en meldingen van schendingen binnen.

Waar kun je alert op zijn;

  • aanbod van, handel in, of vraag naar verboden middelen
  • aangeboden krijgen van geld voor het 'fixen' van wedstrijden
  • aangeboden krijgen van een dure auto boven op een overeenkomst
  • verhuur van locaties aan potentiële criminelen: weet aan wie je verhuurt en wat er op de locatie gebeurt
  • criminele inmenging in financiën van een club: weet met wie je zaken doet. 
  • geldstromen in je organisatie: laat een bedrag boven XX door twee personen controleren
  • het niet kunnen verstrekken van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG): dit gebeurt alleen als deze persoon al een strafbaar feit heeft gepleegd of als er politieonderzoek loopt 
  • bedreiging door middel van (gewelds-) misdrijven

Voorlichting (aankomende) topsporters

Deze voorlichting is een eerste kennismaking voor (aankomende) topsporters met integriteit in de sport. Om te beginnen komen de positieve waarden van sport aan de orde. Verder behandelt de sessie de belangrijkste regels, risico’s en tips rondom matchfixing, doping en grensoverschrijdend gedrag. Dit verkleint de kans dat sporters per ongeluk overtredingen begaan. Natuurlijk wordt hierbij uitgebreid aandacht besteed aan de vraag waar sporters (vertrouwelijke) gesprekspartners, hulp en meldpunten kunnen vinden. 

--> Kijk hier voor meer informatie en inschrijving Integriteit voor topsporters

-->Kijk hier voor informatie Code Goed Sportbestuur en Tool Goed Sportbestuur.