UPDATE WERKWIJZE CVSN

Wettelijke basis nodig voor gegevensverwerking sport-meldpunt
Woensdag 11 oktober 2023

Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) ondervindt beperkingen in de uitvoering van sommige taken vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het ontbreken van een wettelijke basis voor gegevensverwerking. Als reactie heeft NOC*NSF samen met haar leden aangekondigd dat de werkwijze van het CVSN wordt aangepast en zijn mitigatiemaatregelen genomen.

Het CVSN heeft zich bewezen als waardevol, met een stijgend aantal meldingen en een focus op vroege signalering. Er is echter bezorgdheid over het niet kunnen registreren van persoonsgegevens van beschuldigden, als er tijdens het gesprek met de melder het vermoeden ontstaat van strafrechtelijke gedrag. Daardoor kan grensoverschrijdend gedrag mogelijk onopgemerkt blijven. Daarom dringen NOC*NSF en de sportbonden aan op een wettelijke basis voor gegevensverwerking voor een veilige sportomgeving. Er is ook aandacht voor de oprichting van een onafhankelijk integriteitscentrum en versterking van sportorganisaties voor preventie en opvolging van signalen.

CVSN en NOC*NSF benadrukken dat iedereen die in de sport iets meemaakt, zich kan melden en op de gebruikelijke wijze geholpen wordt. Het Centrum biedt naast een luisterend oor, deskundig advies en eventuele doorverwijzing naar het tuchtrecht, politie of hulpverlening.

CVSN benadrukt dat de verandering alleen betrekking heeft op het vastleggen van persoonsgegevens van beschuldigden in de systemen wanneer het vermoeden bestaat van strafrechtelijk gedrag. De melder kan dan uiteraard wel doorverwezen worden naar politie en of het ISR. Het CVSN begeleidt melders hierbij. Ook kan de geanonimiseerde inhoud van de melding – als de melder hierom verzoekt – doorgegeven worden aan bijvoorbeeld de betreffende sportbond.

Overigens blijft NOC*NSF ook de focus houden op preventie: dit najaar start een nieuwe preventiecampagne, inclusief het stimuleren van het gebruik van de gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)-regeling.

------------

Centrum Veilige Sport Nederland past werkwijze aan 
Dinsdag 19 september 2023

Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) wordt door de AVG mogelijk beperkt in de uitvoering van een deel van haar werkzaamheden. In dit kader heeft CVSN overleg gevoerd met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). CVSN heeft de Autoriteit Persoonsgegevens inmiddels ook benaderd met het verzoek om advies. CVSN onderwerpt haar gegevens aan controles om te waarborgen dat wet- en regelgeving juist wordt toegepast. Uit de meest recente controle is gebleken dat een beperkt deel van de gegevens, met mogelijk een strafrechtelijk, tuchtrechtelijk of bijzonder karakter, misschien niet geregistreerd mag worden.
 

Het CVSN heeft zich gespecialiseerd in het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag en stelt haar expertise ter beschikking aan sporters, sportbonden, verenigingen en andere leden die zijn aangesloten bij NOC*NSF. Op deze manier draagt NOC*NSF samen met de sportbonden de collectieve verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat sporten in een sociaal veilige omgeving voor iedereen vanzelfsprekend wordt.

CVSN hanteert een visie waarin preventie en het normaliseren van het gesprek over grensoverschrijdend gedrag centraal staan. In situaties waarbij incidenten plaatsvinden, staat het CVSN klaar om het gesprek aan te gaan met iedereen die hier behoefte aan heeft en biedt het advies en ondersteuning bij het vinden van oplossingen. Het overkoepelende doel is om recht te doen aan alle betrokkenen, de sport veiliger te maken en ervoor te zorgen dat sport met plezier kan worden beoefend.

Het CVSN blijft de belangrijkste bron van informatie voor zowel individuen als sportbonden met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag en integriteitskwesties. In de praktijk komt dit vaak neer op een goed gesprek, het doorverwijzen van mensen naar passende hulpverlening of het verstrekken van advies, met name aan sportbonden, over hoe ze met specifieke gevallen moeten omgaan. In sommige gevallen kan ook een integriteitsmanager van de bond worden ingeschakeld. Dit verandert niet.

Melders kunnen nog steeds worden doorverwezen naar het tuchtrecht of naar hulpverlening, maar het CVSN kan zelf geen detailgegevens over andere personen dan de melder zelf verwerken. De signaleringsfunctie van het Centrum wordt hierdoor wel beperkt. Er zal op korte termijn worden gezocht naar een oplossing voor dit vraagstuk.