Congres marktplein

Kijk geregeld op deze pagina voor nieuwe deelnemers!
Perspectief Herstelbemiddeling

Perspectief Herstelbemiddeling brengt mensen na een ingrijpende gebeurtenis met elkaar in contact. De aanleiding kan bijvoorbeeld misbruik, seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag zijn. Een bemiddelingstraject wordt op verzoek van de betrokken partijen opgestart. De bemiddelaars van Perspectief begeleiden de deelnemers in de voorbereiding en in het gezamenlijke contactmoment. Zo kunnen mensen zelf  bijdragen aan hun eigen herstel. Een slachtoffer kan vertellen over de gevolgen van wat er is gebeurd. Een pleger kan erkenning geven. Als de deelnemers elkaar kennen, kunnen ook afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over hoe met elkaar om te gaan in de toekomst.

FIER

Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Onze opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Fier combineert gespecialiseerde zorg in een veilige/beschermde omgeving met een kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie). Onze expertisegebieden: huiselijk geweld, kindermishandeling, eer gerelateerd geweld, mensenhandel (loverboyproblematiek), seksueel geweld en (vroegkinderlijke) traumatisering. Fier is erkend zorgaanbieder op diverse terreinen.  Chat met Fier is bedoeld voor iedereen die nare ervaringen heeft gehad. Erover praten kan online én anoniem met onze hulpverleners via de chat.  Vaak hebben slachtoffers nog nooit gepraat over wat er aan de hand is en nog nooit eerder hulp gezocht. Onze hulpverleners luisteren naar het verhaal, geven informatie en helpen verder. De verhalen en vragen worden vertrouwelijk behandeld. De medewerkers van de chat zijn HBO professioneel getrainde hulpverleners die werkzaam zijn bij Fier. Ze hebben veel kennis en ervaring op het gebied van hulpverlening bij misbruik, geweld en ander grensoverschrijdend gedrag.

Chat met Fier chat ook voor het centrum seksueel geweld en heeft meerdere samenwerkingen binnen de online wereld zoals Helpwanted.nl, vraaghetdepolitie.nl, De Kindertelefoon, Slachtofferhulp, 113-online en belangrijk voor vandaag; wij chatten voor NOC*NSF.Sporten is leuk en gezond. Helaas gebeuren er in de sport ook dingen die niet goed zijn. Deze chat is bedoeld voor kinderen, jongeren en volwassenen die sporten of actief zijn als vrijwilliger, trainer of coach in de sport die tegen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag aanlopen. Ze kunnen (anoniem) hun verhaal doen of geholpen worden richting het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) of andere ondersteuning.

Vandaag staan Anne, Juliette, Johannes en Janneke klaar om ook jullie verder te enthousiasmeren voor Chat met Fier/ Chat Fier-sport en uitleg te geven over het werk dat wij doen.

De Stilte Verbroken 

Ik ben Renald Majoor 38 jaar en oprichter van stichting De Stilte Verbroken. Mijn stichting is tot stand gekomen nadat ik zelf seksueel misbruikt ben in de jeugdacademie bij Vitesse toen ik 12 jaar (1996). Mijn stichting zet zich in voor lotgenoten die een soortgelijks iets hebben meegemaakt binnen de sport en fungeer vanuit mijn stichting als laagdrempelig platform ,luisteraar, wegwijzer,  wij zijn onafhankelijk en bewegen ons tussen de formele organisaties. Doel van de stichting is om misbruik en intimidatie te minimaliseren in de sport en werken ook met andere organisaties aan verbeteringen en oplossingen om de sport veiliger te maken. Partijen met wie wij samen werken zijn: Slachtofferhulp Nederland, (CVSN - NOC*NSF), Ministerie van VWS, De KNVB, Handbal Verbond en met nog verschillende gemeenten. Wij geven lezingen en praten graag mee met sportorganisaties en gemeenten over oplossingen.  www.destilteverbroken.nl

­BE PROUD

BE PROUD is een initiatief van de Dopingautoriteit. Het doel van Be PROUD is het vieren en extra stimuleren van schone sport. Deelname aan Be PROUD zorgt ervoor dat je als sporter of begeleider bewuster bezig bent met het beoefenen van schone sport en weet hoe je ermee om kunt gaan als het even flink tegenzit.

Op het markplein is vanuit de Dopingautoriteit aanwezig:

  • Wendy Schootemeijer (Senior Voorlichter Topsport)
Centrum Veilige Sport Nederland

Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) is er voor iedereen in de sport bij vragen, twijfels of meldingen. Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn.
De medewerkers van CVSN  luisteren naar je, denken mee en begeleiden je in de beste oplossing. Iedereen mag contact met ons opnemen, zowel sporters, trainers, bestuurders als vertrouwenscontactpersonen, maar ook bezorgde ouders en professionals. Alle sportbonden werken samen met het Centrum Veilige Sport, zowel voor preventie als bij meldingen.

Het centrum is één van de punten in de sport naast het bestuur van de vereniging en de eigen sportbond waar signalen en meldingen uit de hele sport besproken kunnen worden. Vandaag zijn onze casemanagers aanwezig om vragen te stellen en elkaar te ontmoeten. 

Ivo van de Berg en Phil Boonen (advocaten)

Ivo van de Bergh maakt per 1 januari 2012 deel uit van het team van Weening Strafrechtadvocaten (https://www.strafrechtadvocaten.nl/)

Hij genoot landelijke belangstelling door zijn verdediging in de zogenaamde ‘Valkenburgse zedenzaak’. Inmiddels heeft hij vele verdachten bijgestaan in grote zedenzaken en mag zich dan ook met recht specialist noemen op dit gebied. Daarnaast stond Ivo van de Bergh al meerdere verdachte en beklaagde sporters bij in straf- en tuchtzaken, waaronder voor het Instituut Sportrechtspraak.

Phil Boonen is mede-oprichter van Staan Advocaten. In 2017 heeft Phil de specialisatie rechtsbijstand aan slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven en zedendelicten gevolgd. Daarmee is hij een van de weinige gespecialiseerde slachtofferadvocaten in Nederland. Phil is ook medeoprichter van het slachtofferpiket Limburg.

Stichting Pride & Sports 

Stichting Pride and Sports is het nationale platform voor LHBTIQ+ in de sport. Pride and Sports zet zich in voor een veilig sportklimaat voor alle sporters, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken. Sport helpt bij onze persoonlijkheidsvorming en biedt een krachtig instrument voor verbinding in de maatschappij.
Om te kunnen participeren in de samenleving en jezelf optimaal te kunnen ontwikkelen, is het van groot belang dat je overal en altijd jezelf kunt zijn. Door te werken aan een veilig en positief sportklimaat voor iedereen levert Pride and Sports hieraan een concrete bijdrage.

Instituut Sportrechtspraak (ISR)

De sport moet een eerlijke en veilige plek zijn voor iedereen, waar plezier en prestatie voorop staan. Helaas komt grensoverschrijdend gedrag ook in de sport voor. Dan is het belangrijk dat er duidelijke regels zijn, die gehandhaafd worden. Het ISR draagt op een onafhankelijke wijze bij aan een veilig en eerlijk sportklimaat, door invulling te geven aan het tuchtrecht voor aangesloten sportorganisaties. Aanklagers laten onderzoek uitvoeren en beoordelen meldingen van vermoedelijke overtredingen. Tucht- en arbitragecommissies beoordelen op objectieve en onafhankelijke wijze de aangiften en geschillen die aan hen worden voorgelegd.

NOC*NSF Academie voor Sportkader

Het aantal sporters in Nederland blijft groeien. Jong, oud, man, vrouw, steeds meer mensen beleven plezier aan sport. Dit is mogelijk door de, vaak vrijwillige, inzet van duizenden trainers, coaches, scheidsrechters en bestuurs- of commissieleden. Samen zorgen zij ervoor dat mensen kennis kunnen maken met de sport en zich hierin kunnen ontwikkelen.

Om goede sportomstandigheden te creëren is kennis nodig. Kennis die ervoor zorgt dat je begrijpt wat jouw sporters nodig hebben, hoe je ze kunt stimuleren, hoe je het sportplezier kunt vergroten en hoe je samen tot mooie prestaties kunt komen.

NOC*NSF Academie voor Sportkader staat middenin sportend Nederland en zet zich al ruim 15 jaar met succes in voor het opleiden van trainers, coaches, bestuurders en scheidsrechters in de sport. Dit doen wij door middel van thema’s als o.a. trainersbegeleiding, vrijwilligersmanagement, ledenbinding, vertrouwenscontactpersoon en het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. NOC*NSF Academie voor Sportkader is opgericht door sportbonden.

Karlijn Westerman & Lana Veldhuis

Zedenpolitie & Openbaar Ministerie

Het thema ‘Blijf je stil of praat je erover’ spreekt ons zeer aan omdat seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik zoveel mogelijk bespreekbaar gemaakt dient te worden om dit te kunnen stoppen. Tegelijkertijd weten we dat het bespreekbaar maken hiervan maatschappelijke onrust kan veroorzaken. Dat kan schadelijk zijn voor onze opsporingsonderzoeken maar ook schadelijk voor het veiligheidsgevoel binnen bijvoorbeeld een sportvereniging. De zedenpolitie en het Openbaar Ministerie hebben heeft veel ervaring op dit gebied en wil graag samenwerken met de sportwereld zodat we beiden optimaal kunnen presteren (om in sporttermen te blijven). Rekening houden met elkaar, adviseren en werkafspraken maken in het belang van slachtoffers en de omgeving van deze slachtoffers. In iedere eenheid van de Nationale Politie is de zedenpolitie werkzaam en hebben we contactpersonen aangesteld voor de sportwereld om samen op te trekken als er signalen van misbruik of grensoverschrijdend gedrag zijn. Dit doen wij dan in overleg met het Openbaar Ministerie. Daarom zullen we zichtbaar aanwezig zijn op het netwerkplein om uit te leggen wat onze bijdrage in dit soort situaties kan zijn.

Gehandicaptensport Nederland

Grensoverschrijdend gedrag jegens mensen met een beperking is vaak nog een onderbelicht thema in de sportwereld. Het voorkomen ervan speelt echter een belangrijke rol in de sport- en clubbeleving. Gehandicaptensport Nederland heeft onderzoek laten uitvoeren naar specifieke kenmerken en ervaringen met grensoverschrijdend in de gehandicaptensport. De opbrengsten van het onderzoek dragen eraan bij om verenigingen te helpen om een veilige en inclusieve (sport)omgeving te bieden voor sporters met een beperking.

Op het netwerkplein laten we jullie graag meer over dit onderzoek zien.

StopItNow

"Stop it now! zet zich in voor de preventie van seksueel kindermisbruik. Stop it Now! biedt informatie, advies en hulp aan iedereen die zich zorgen maakt over zijn eigen of andermans seksuele gevoelens en/of gedrag ten aanzien van minderjarigen."

UN Women

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen met fysiek of seksueel geweld te maken in haar leven. In sommige landen is dit zelfs 70%. Ook in Nederland is geweld tegen vrouwen een ernstig probleem. Uit Europees onderzoek blijkt dat hier 45% van de vrouwen en meisjes met geweld te maken krijgt. Eén op de tien Nederlandse vrouwen is ooit in haar leven verkracht, één op de vijf is ooit mishandeld door een (ex)partner en 80% van de vrouwen en meisjes maakt seksuele intimidatie mee. Met de wereldwijde Orange the World campagne vraagt UN Women aandacht voor de strijd tegen dit geweld.

Actieperspectief: Ik ben #medestander

Tijdens de Orange the World campagne willen we iedereen uitnodigen om onderdeel van de oplossing te worden en zich medestander in de strijd tegen geweld te verklaren. Dit doen we door ons te richten op:

  • Bewustwording: we willen mensen bewust maken van de omvang en gevolgen van geweld tegen vrouwen.
  • Normstelling: om geweld te voorkomen moeten we met z’n allen een duidelijke norm stellen: geweld tegen vrouwen is niet acceptabel. Niet op straat, niet op de sportclub, niet op school, niet thuis; nergens.
  • Actie: we vragen iedere Nederlander om #medestander te worden, omdat iedereen iets kan doen om het taboe te doorbreken, om de cultuur te veranderen, om te helpen als je iets ziet gebeuren in je omgeving, om vrouwen en meisjes een veilig gevoel te geven en om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Als we allemaal medestanders zijn, kunnen we samen geweld tegen vrouwen en meisjes de wereld uithelpen.
Slachtofferhulp Nederland

Mishandeling, intimidatie en discriminatie in de sport zijn veel in het nieuws. Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers van misstanden in de sport door:  

  • met slachtoffers in gesprek te gaan over wat er is gebeurd
  • samen met slachtoffers te kijken welke hulp er nodig is om het gebeurde te verwerken
  • slachtoffers tips te geven voor het omgaan met stress en evt. door te verwijzen naar hulpverlening
  • slachtoffers informatie te geven over mogelijkheid tot doen van melding of aangifte
  • slachtoffers bij te staan als er een tucht- of strafzaak komt